Algemene voorwaarden

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@slijterij-degraaf.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 12,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals
  producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals
  voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet

geretourneerd kunnen worden, zoals
Pagina 1 van 2
Modelformulier voor

herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Slijterij De Graaf, Toon Bolsiusstraat 47 5482LB Schijndel, info@slijterij-degraaf.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

  de verkoop van de volgende goederen:

 
  de levering van de volgende digitale inhoud:

 
  de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*: Naam/Namen consument(en): Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Pagina 2 van 2